องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

งานการเจ้าหน้าที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -2569) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 29 มี.ค. 3110 17
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 2 ก.ค. 2567 20
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น 8 ธ.ค. 2566 364
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -2569) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 3 พ.ย. 2566 599
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 4 ต.ค. 2566 347
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 6 ก.ย. 2566 369
ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 16 พ.ค. 2566 382
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 16 พ.ค. 2566 390