องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 4

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญท้องถิ่น   19 เม.ย. 2566 6
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี   19 เม.ย. 2566 7
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   19 เม.ย. 2566 8
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   19 เม.ย. 2566 7
คู่มือแนวทางการปฏิบัติต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   27 เม.ย. 2565 57
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   22 เม.ย. 2565 61
คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535   22 เม.ย. 2565 61
คู่มือการจัดทำงบประมาณ   15 มิ.ย. 2563 147
คู่มือการปฏิบัติงาน   15 มิ.ย. 2563 188