องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 11

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญท้องถิ่น   19 เม.ย. 2566 215
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี   19 เม.ย. 2566 58
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   19 เม.ย. 2566 62
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   19 เม.ย. 2566 56
คู่มือแนวทางการปฏิบัติต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   27 เม.ย. 2565 101
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   22 เม.ย. 2565 104
คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535   22 เม.ย. 2565 112
คู่มือการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2565   26 ต.ค. 2564 38
คู่มือการจัดทำงบประมาณ   15 มิ.ย. 2563 190
คู่มือการปฏิบัติงาน   15 มิ.ย. 2563 231