ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 13

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นคนงานขับรถยนต์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรายวันบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (นางสาววิไลลักษณ์ เขื่อนคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (นางสาวลำพูน เถาว์โท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน หมู่ 1,หมู่ 3, หมู่ 6, หมู่ 7 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน หมู่ 1,หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 7 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติกงานประจำกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2565
จ้างเหมาเวที พร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2565
อาหารหารเสริม (นม) 4 พ.ย. 2565
จ้างเหมาในการจัดสถานที่พร้อมจัดเก็บ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
จ้างเหมาพนักงานสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า บ้านเชียงเพ็ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรายวันบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ เซซ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (นางสาววิไลลักษณ์ เขื่อนคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (นางสาวลำพูน เถาว์โท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นคนงานขับรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 6, หมู่ 7 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 7 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2565
จ้างเหมาพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเชียงเพ็ง ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
เหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 3 ต.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่และทรัพย์สินทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (นางสาววิไลลักษณ์ เขื่อนคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (นางสาวลำพูน เถาว์โท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นคนงานขับรถยนต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดและบริหการสาธารสุข ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล3ขวบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน ประจำเดือนตุลาคม 2565 หมู่1,หมู่3,หมู่6,หมู่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565