องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 18

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิไลลักษณ์ เขื่อนคำ) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิจิตร ภูจักรนิล) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นคนงานขับรถยนต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน หมู่ 1,หมู่ 3, หมู่ 6, หมู่ 7 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน หมู่ 1,หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 7 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซซ่ง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม,มิเตอร์น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นคนงานขับรถยนต์ ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิไลลักษณ์ เขื่อนคำ) ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิจิตร ภูจักรนิล) ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรายวันบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซซ่ง ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน หมู่ 1,หมู่ 3, หมู่ 6, หมู่ 7 ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน หมู่ 1,หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 7 ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน หมู่ 1,หมู่ 3, หมู่ 6, หมู่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน หมู่ 1,หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2566
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิไลลักษณ์ เขื่อนคำ) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิจิตร ภูจักรนิล) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรายวันบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซซ่ง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
อาหารเสริม (นม) 25 ก.ค. 2566
จ้างเหมาอาหาร พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2566