องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 17

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิไลลักษณ์ เขื่อนคำ) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิจิตร ภูจักรนิล) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นคนงานขับรถยนต์ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซซ่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน หมู่ 1,หมู่ 3, หมู่ 6, หมู่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน หมู่ 1,หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.37-002 สามแยกทางหลวงหมายเลข 202-บ้านนาดี หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 23 พ.ค. 2567
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิจิตร ภูจักรนิล) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซซ่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นคนงานขับรถยนต์ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มิถุนายน 2567 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน หมู่ 1,หมู่ 3, หมู่ 6, หมู่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน หมู่ 1,หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิไลลักษณ์ เขื่อนคำ) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 21 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.37-002 สามแยกทางหลวงหมายเลข 202-บ้านนาดี หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.37-002 สามแยกทางหลวงหมายเลข 202-บ้านนาดี หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567
วัสดุอื่น (สารส้ม,คลอรีน) 1 พ.ค. 2567
วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 1 พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายจากถนนเลียบลำโพง - คลองยอดไผ่ หมู่ 6 บ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิไลลักษณ์ เขื่อนคำ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิจิตร ภูจักรนิล) ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นคนงานขับรถยนต์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซซ่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน หมู่ 1,หมู่ 3, หมู่ 6, หมู่ 7 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน หมู่ 1,หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 7 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายจากถนนเลียบลำโพง - คลองยอดไผ่ หมู่ 6 23 เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายจากถนนเลียบลำโพง - คลองยอดไผ่ หมู่ 6 บ้านท่าลาด 23 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซซ่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 22 เม.ย. 2567