การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ออนไลน์ : 4

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ โหลด
ประกาศนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง   10 ม.ค. 2565 52
ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565   10 ม.ค. 2565 48
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแก่เจ้าหน้าที่ตาม มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยม และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในการให้บริการ ประชาชน อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   7 ม.ค. 2565 51