องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ออนไลน์ : 28

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy วันที่ โหลด
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ   21 เม.ย. 2566 36