ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.  การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม 
๓.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๔.  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562   View : 474