สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


ส.ต.ท.วรทัศน์ ทองเฟื่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.081-9991644


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.089-4244843


นางสาวมยุรา ทองจันดี
หัวหน้าสำนักปลัด โทร.085-9058031


นางสาวกัญญาวีณ์ แก้วดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร.091-8314562


นางสาวเพ็ญนภา จันเหลือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร.085-0247545


นายอุเทน ขันสัมฤทธิ์
นักการภารโรง โทร.091-7840157


นายวงษ์ธวัช หริกะ
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.096-0598031


นายประสาท อ่อนศรี
พนักงานขับรถยนต์ โทร.086-8741522


นางเพรชรัตน์ ถาวร
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ โทร.095-9327045


นายวีระศักดิ์ เนินทราย
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ โทร.084-6050668


นายจุรศักดิ์ ขันสัมฤทธิ์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ โทร.091-4675512


นางสาวนิติญา เนินทราย
คนงานทั่วไป โทร.062-2016099


นางสาวปิยธิดา นักบุญ
คนงานทั่วไป โทร.099-6045682


นางสาวนัยนา เนินทราย
คนงานทั่วไป โทร.091-0207138


นายสุเมธี บุญทศ
คนงานทั่วไป โทร.090-2537812