สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสาวกัญญาวีณ์ แก้วดี
นักทรัพยากรบุคคล ชก. รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวกัญญาวีณ์ แก้วดี
นักทรัพยากรบุคคล ชก.


นางสาวเพ็ญนภา จันเหลือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวฐานะมาศ บุญปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร. 092-2717369


นางเพรชรัตน ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประสาท อ่อนศรี
พนักงานขับรถยนต์


นายอุเทน ขันสัมฤทธิ์
นักการภารโรง


นายวงษ์ธวัช หริกะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายวีระศักดิ์ เนินทราย
คนงานประจำรถขยะ


นายจุรศักดิ์ ขันสัมฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ


นายสุเมธี บุญทศ
คนงานทั่วไป


นางสาวนัยนา เนินทราย
คนงานทั่วไป


นางสาวนิติญา เนินทราย
คนงานทั่วไป


นางสาวปิยธิดา นักบุญ
คนงานทั่วไป