สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวกัญญาวีณ์ แก้วดี
นักทรัพยากรบุคคล ชก.


นางสาวเพ็ญนภา จันเหลือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวฐานะมาศ บุญปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร. 092-2717369


นายอุเทน ขันสัมฤทธิ์
นักการภารโรง โทร.091-7840157


นายวงษ์ธวัช หริกะ
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.096-0598031


นายประสาท อ่อนศรี
พนักงานขับรถยนต์ โทร.086-8741522


นางเพรชรัตน์ ถาวร
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ โทร.095-9327045


นายวีระศักดิ์ เนินทราย
คนงานประจำรถขยะ โทร.084-6050668


นายจุรศักดิ์ ขันสัมฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ โทร.091-4675512


นางสาวนิติญา เนินทราย
คนงานทั่วไป โทร.062-2016099


นางสาวปิยธิดา นักบุญ
คนงานทั่วไป โทร.099-6045682


นางสาวนัยนา เนินทราย
คนงานทั่วไป โทร.091-0207138


นายสุเมธี บุญทศ
คนงานทั่วไป โทร.090-2537812