สำนักปลัด อบต.


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สำนักปลัด อบต.

สำนักปลัด อบต.


- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร : -


นางสาวกัญญาวีณ์ แก้วดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวชลิตา ขันบุรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวเพ็ญนภา จันเหลือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางเพรชรัตน ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประสาท อ่อนศรี
พนักงานขับรถยนต์


นายวงษ์ธวัช หริกะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายอุเทน ขันสัมฤทธิ์
นักการภารโรง


นางสาวนัยนา เนินทราย
คนงานทั่วไป


นางสาวนิติญา เนินทราย
คนงานทั่วไป