สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


ส.ต.ท.วรทัศน์ ทองเฟื่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายปัญญา หาไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวมยุรา ทองจันดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกัญญาวีณ์ แก้วดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวเพ็ญนภา จันเหลือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.


นายอุเทน ขันสัมฤทธิ์
นักการภารโรง


นายวงษ์ธวัช หริกะ
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายประสาท อ่อนศรี
พนักงานขับรถยนต์


นางเพรชรัตน์ ถาวร
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ


นายวีระศักดิ์ เนินทราย
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายจุรศักดิ์ ขันสัมฤทธิ์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ


นางสาวนิติญา เนินทราย
คนงานทั่วไป


นางสาวปิยธิดา นักบุญ
คนงานทั่วไป


นางสาวนัยนา เนินทราย
คนงานทั่วไป