นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ   23 ส.ค. 64 16
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.   23 ส.ค. 64 16
คำสั่งแตั้งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง   23 ส.ค. 64 20
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง   23 ส.ค. 64 20
คำสั่งแตั้งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   23 ส.ค. 64 21
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564   20 เม.ย. 64 22
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   20 เม.ย. 64 20
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   16 มิ.ย. 63 72
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563   16 มิ.ย. 63 92
การมอบอำนาจของนายกฯ ให้รองนายกฯ ประจำปีงบประมาณ 2563   30 ก.ย. 62 11
การมอบอำนาจนายกฯ ให้ปลัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2563   30 ก.ย. 62 8