องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน ประจำปี 2567


ออนไลน์ : 10

Gallery :: กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง นำโดย นายสมาน  หริกะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรี ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 
วันที่ : 5 เมษายน 2567   View : 38