บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 8

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564   17 ส.ค. 64 16
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 14 สิงหาคม 2564   14 ส.ค. 64 17
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564   10 ส.ค. 64 11
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564   9 ส.ค. 64 6
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564   5 ส.ค. 64 8
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564   18 พ.ค. 64 20
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564   8 เม.ย. 64 10
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ.2564   3 มี.ค. 64 59
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   3 มี.ค. 64 47
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563   8 ธ.ค. 63 12
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563   19 ส.ค. 63 9
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563   14 ส.ค. 63 11
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563   11 ส.ค. 63 17
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563   8 ส.ค. 63 11
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563   5 ส.ค. 63 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   30 ก.ค. 63 64
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   30 ก.ค. 63 78
รายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563   16 เม.ย. 63 14
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563   10 เม.ย. 63 9
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563   7 เม.ย. 63 9
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563   13 ก.พ. 63 8
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563   6 ก.พ. 63 7
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 11 ธํนวาคม พ.ศ. 2562   11 ธ.ค. 62 51
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562