บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 4

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   30 ก.ค. 63 12
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   30 ก.ค. 63 12
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 11 ธํนวาคม พ.ศ. 2562   11 ธ.ค. 62 14
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562   4 ธ.ค. 62 15
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   15 พ.ย. 62 12
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   11 พ.ย. 62 15
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562   25 ต.ค. 62 16
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562   18 ต.ค. 62 17
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562   15 ต.ค. 62 14
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562   24 ก.ย. 62 11
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562   16 ก.ย. 62 14
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562   19 ส.ค. 62 15
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562   15 ส.ค. 62 19
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562   13 ส.ค. 62 14
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562   8 ส.ค. 62 14
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562   7 ส.ค. 62 22
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562   24 มิ.ย. 62 26
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562   18 มิ.ย. 62 15
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัังที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   16 พ.ค. 62 20
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง   20 ก.พ. 62 12
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   15 ก.พ. 62 21
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   8 ก.พ. 62 15