องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

วันคนพิการสากล


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: วันคนพิการสากล

3 ธันวาคมของทุกปี  ถือเป็นวันคนพิการสากลเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้  ความเข้าใจ  และการยอมรับ  ผู้พิการในประเทศต่างๆทั่วโลก  รวมถึงให้ความช่ายเหลือพวกเขา ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข   ส่งผลให้ทั่วโลกตระหนักถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนพิการ และตื่นตัวในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ รวมถึงสนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพของคนพิการ การเปิดโอกาสและสนับสนุนคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตด้วยการพึ่งตนเองมากที่สุด
โพสโดย : chalita   วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565   View : 381
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :