งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์


ออนไลน์ : 13

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ วันที่ โหลด
ฐานข้อมูลผู้พิการ 2565   30 ก.ย. 64 26
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2565   30 ก.ย. 64 20
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ   21 ก.ย. 64 24
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   21 ก.ย. 64 22
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ   21 ก.ย. 64 23
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป   21 ก.ย. 64 21
หนังสือมอบอำนาจ   21 ก.ย. 64 21
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2564   30 ก.ย. 63 25
ฐานข้อมูลผู้พิการ 2564   30 ก.ย. 63 23
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2561   0 -1957 205
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2561   0 -1957 191
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2562   0 -1957 184
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมฉ   0 -1957 204
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2562   0 -1957 202