ประกาศสภาฯ


ออนไลน์ : 20

ประกาศสภาฯ วันที่ โหลด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องแจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   21 ก.ค. 65 16
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   21 ก.ค. 65 11
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง   28 มิ.ย. 65 27
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565   25 พ.ค. 65 14
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ส. 2565   3 พ.ค. 65 15
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565   4 ม.ค. 65 34
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565   28 ธ.ค. 64 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   28 ธ.ค. 64 14
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565   28 ธ.ค. 64 15