ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลเชียงเพ็ง
 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์และเขตการปกครอง

ที่ตั้งและขนาดพื้นที่
          องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธร มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว ๕ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดยโสธร ๓๓ กิโลเมตร เดินทางโดยใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินสายอรุณประเสริฐ ยโสธร – ป่าติ้ว – อำนาจเจริญ
     ขนาดพื้นที่ ๓๙.๙๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๔,๖๐๐ ไร่
     อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้
          ทิศเหนือ จรด ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
          ทิศใต้ จรด ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
          ทิศตะวันออก จรด ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ / จรด ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
          ทิศตะวันตก จรด ตำบลโพธิ์ไทร, ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
     สภาพพื้นที่ หรือลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีสภาพเป็นป่าเล็กน้อยและมีแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่คือ หนองหัวควาย หนองบุ่งฮี หนองบัวแดง หนองวังบัว หนองหล่ม ฯลฯ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินเค็ม
     ลักษณะภูมิอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง มี ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยจะใกล้เคียงกับจังหวัดยโสธร คือ เท่ากับ ๗๐% อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับจังหวัดยโสธร คืออุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๓-๓๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนวัดได้สูงสุดประมาณ ๑๒๐ ลูกบาศก์มิลิเมตร

วันที่ : 26 มกราคม 60   View : 584