บริการขั้นพื้นฐาน


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: บริการขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
การคมนาคม/การจราจร ประเภท จำนวน หน่วย
ถนน   -  ถนนลูกรัง                                ๒๕   สาย 
  -  ถนนลาดยาง สาย
  -  ถนนคอนกรีต ๔๐ สาย
สะพาน -  สะพานคอนกรีต แห่ง
  -  สะพานไม้ แห่ง
  -  สะพานอื่นๆ แห่ง
แหล่งน้ำ -  แม่น้ำไหลผ่าน สาย
  -  ห้วย หนอง คลอง บึง ๑๐ แห่ง/สาย
  -  คลองชลประทาน แห่ง
  -  บ่อบาดาลสาธารณะ แห่ง
น้ำประปา -  ประปาหมู่บ้าน แห่ง
ไฟฟ้า -  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ๑,๐๐๗ ครัวเรือน
วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 176