งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์


ออนไลน์ : 12

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ วันที่ โหลด
ฐานข้อมูลผู้พิการ 2565   30 ก.ย. 2564 33
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2565   30 ก.ย. 2564 29
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ   21 ก.ย. 2564 31
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   21 ก.ย. 2564 35
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ   21 ก.ย. 2564 30
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป   21 ก.ย. 2564 31
หนังสือมอบอำนาจ   21 ก.ย. 2564 30
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2564   30 ก.ย. 2563 34
ฐานข้อมูลผู้พิการ 2564   30 ก.ย. 2563 32
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2561   30 พ.ย. 542 220
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2561   30 พ.ย. 542 207
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2562   30 พ.ย. 542 200
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมฉ   30 พ.ย. 542 217
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2562   30 พ.ย. 542 219