องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 10

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   22 เม.ย. 2566 54