ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งไม่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร นั้น
          อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 22 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
เปิดไฟล์
โพสโดย : kaikaew   วันที่ : 3 มีนาคม 2565   View : 209
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :