วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำกลุ่มอาชีพเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวลำเซบาย
พันธกิจ                                  ๑. ส่งเสริมการสร้างตระหนักในความเป็นอาเซียน
๒. ส่งเสริมความเข้มแข็งในการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพรมแดนให้แรงงานมีทักษะสู่ความเป็นเลิศและสากลเพื่อเตรียมความพร้อมสสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ Asean Economic Commanity (AEC)
๓. ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชนให้สมบูรณ์แข็งแรง
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เกษตรอินทรีย์ เพิ่มผลผลิตการเกษตร
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ชุมชน
๖. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๗. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชน
๘. ส่งเสริมความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคที่จำเป็น
๙. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ๑. เพื่อประชาชน เยาวชน และเด็กมีสุขภาพดี แข็งแรงทุกคน
๒. การควบคุมป้องกันโรคระบาดต่างๆในชุมชนมีประสิทธิภาพ
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 588