หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   19 ก.ย. 2565 29
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   27 เม.ย. 2565 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบการประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก   1 ต.ค. 2564 45
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง   1 ต.ค. 2564 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 ต.ค. 2564 47
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบการประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก   1 ต.ค. 2564 50
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก   1 ต.ค. 2564 48
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มประสิทธิภาพฯ, หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย, หมวด 8 การอุทธรณ์,หมวด 9 การร้องทุกข์)   30 ก.ย. 2564 50
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562   30 ก.ย. 2564 50
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 35) พ.ศ.2559   30 ก.ย. 2564 157
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   30 ก.ย. 2564 46
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   30 ก.ย. 2564 42
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560   30 ก.ย. 2564 46
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตําแหน่ง)   30 ก.ย. 2564 45
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)   30 ก.ย. 2564 42
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล   15 มิ.ย. 2563 146
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน   15 มิ.ย. 2563 138
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 36) พ.ศ.2559   15 มิ.ย. 2563 149