องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 13

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   5 ต.ค. 2565 19
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   19 ก.ย. 2565 91
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานครู ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1   19 ก.ย. 2565 13
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.66   19 ก.ย. 2565 16
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1   19 ก.ย. 2565 17
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มประสิทธิภาพฯ, หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย, หมวด 8 การอุทธรณ์,หมวด 9 การร้องทุกข์)   30 ก.ย. 2564 82
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562   30 ก.ย. 2564 79
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 35) พ.ศ.2559   30 ก.ย. 2564 188
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   30 ก.ย. 2564 74
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   30 ก.ย. 2564 74
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560   30 ก.ย. 2564 73
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตําแหน่ง)   30 ก.ย. 2564 71
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)   30 ก.ย. 2564 71
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล   15 มิ.ย. 2563 185
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน   15 มิ.ย. 2563 165
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 36) พ.ศ.2559   15 มิ.ย. 2563 185